تیم ایده پرداز

کسانی که با رویاهای بزرگ، در کنار یکدیگر ایده پرداز را ساختند

سعید ترابی

مدیر عامل

کارشناس ارشد نرم افزار

MBA/DBA

سید محمد حسین فقیه

مدیر فنی

لیسانس کامپیوتر

مینا خاش

مدیر حسابداری

آرمان تقدس

گرافیست، مدیر سئو و دیجیتال مارکتینگ

فوق لیسانس مهندسی نرم افزار

مهرزاد نصر

مهندس فروش

سارا شیبانی

مهندس فروش

علی محمودی

کارشناس فنی

مسعود ترابی

تکنسین فنی

حسین محمودی

تکنسین فنی