حضور در نمایشگاه

شرکت ایده پرداز در نمایشگاه بین المللی تهران حضور فعال داشت که با استقبال بازدیدکنندگان مواجه شد.